strona główna informacje
o projekcie
dokumenty udział UE
w projekcie
linki kontakt

Wiatr z Żagle
Edycja I


Wiatr z Żagle
Edycja II


Wiatr z Żagle
Edycja III

Program stypendialny - Wiatr w Żagle
Edycja III

Informujemy, iż Gmina Stalowa Wola realizuje III edycję "Programu stypendialnego - Wiatr w Żagle" dofinansowanego z EFS, Priorytet 2 - Wzmocnienie rozwoju zasobów ludzkich w regionach, Działanie 2.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne, ZPORR. Cel projektu: pomoc uczniom, którzy znajdują się w trudnej sytuacji materialnej w zdaniu matury i przygotowaniu się do podjęcia studiów.

W ramach projektu pomocą stypendialną zostaną objęci uczniowie Samorządowego Liceum Ogólnokształcącego, pochodzący z rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej, z obszarów wiejskich. Pomoc otrzymają uczniowie, którzy spełniają kryteria formalne uprawniające ich do otrzymania wsparcia w ramach działania 2.2. zawarte w Regulaminie przyznawania stypendiów.

Przedsięwzięcia do realizacji:

 • powołanie Komisji Stypendialnej,
 • wyłonienie stypendystów,
 • wypłata stypendiów (min 100zł/os/miesiąc) przez 8 mies.,
 • wsparcie merytoryczno - psychologiczne stypendystów (warsztaty, sesje doradcze dla stypendystów),
 • monitoring projektu (ankiety),
 • promocja projektu w mediach.

Szczegółowe informacje nt. projektu można uzyskać w SLO, tel.: 015-8421833 wew. 27 oraz punkcie informacyjnym mieszczącym się w Urzędzie Miasta Stalowa Wola ul. Narutowicza 14, pok. Nr 13 (adres e-mail: jkrzyzek@stalowawola.pl, tel.: 015-643 34 79).

Program stypendialny - Wiatr w Żagle
Edycja II

Informujemy, iż Gmina Stalowa Wola uzyskała dofinansowanie na realizacę II edycji "Programu stypendialnego - Wiatr w Żagle" z EFS, Priorytet 2 - Wzmocnienie rozwoju zasobów ludzkich w regionach, Działanie 2.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne, Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego.

Czas realizacji projektu IX 05 - VI 06.Kwota dofinansowania: 18928,21 PLN, w tym EFS - 68,04%, budżet państwa 31,96%. Cel projektu: Pomoc uczniom Samorządowego Liceum Ogólnokształcącego (SLO) w Stalowej Woli, ul. Wojska Polskiego 9, znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej, w zdaniu matury
i przygotowaniu się do podjęcia studiów.

O stypendia mogą się ubiegać uczniowie Samorządowego Liceum Ogólnokształcącego w Stalowej Woli, dla którego miasto jest organem prowadzącym.

"Program stypendialny - Wiatr w Żagle - edycja II" obejmuje:

 • pomoc materialną przez 7 miesięcy roku szkolnego 2005/2006 (stypendia od 50 - 150 zł na osobę w miesiącu),
 • pomoc pedagogiczną - indywidualne sesje doradcze z pedagogami dotyczące planowania kariery zawodowej,
 • przygotowanie młodych ludzi do dokonywania świadomych wyborów związanych ze zdobywaniem wykształcenia - warsztaty,
 • kształtowanie postaw aserytywności - warsztaty,
 • wielokierunkową aktywizację młodzieży,
 • zajęcia pozalekcyjne dla uczniów.

Szczegółowe informacje nt. projektu można uzyskać w SLO, tel.: 015-8421833 wew. 27 oraz punkcie informacyjnym mieszczącym się w Urzędzie Miasta Stalowa Wola ul. Narutowicza 14, pok. Nr 13 (adres e-mail: jkrzyzek@stalowawola.pl, tel.: 015-643 34 79).

"Niniejszy dokument powstał przy wsparciu finansowym Unii Europejskiej. Wyłączną odpowiedzialność za treść niniejszego dokumentu ponosi Gmina Stalowa Wola i w żadnym razie nie może ona być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Unii Europejskiej".